Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk

Dit item is verlopen op 22-05-2013.

Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 maart 2013 het bestemmingsplan “Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 11 april 2013 ter inzage op het gemeentehuis. Het plan is te downloaden op www.westvoorne.nl/grondgebied, onder ‘Bestemmingsplannen’. Of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0614.1210bpbedrlodderld-0100.

Het bestemmingsplan is opgesteld om de bedrijfsverplaatsing van een melkveehouderij mogelijk te maken. Het bedrijf verplaatst van de Verlengde Lodderlandsedijk 4 naar de Lodderlandsedijk tussen 7 en 9 (kadastraal perceel WVN, sectie B, nummer 668) in Rockanje. Voor het perceel aan de Verlengde Lodderlandsedijk betekent dit dat de agrarische bestemming wordt omgezet naar een woonbestemming. Voor het perceel aan de Lodderlandsedijk betekent dit dat een nieuw bouwvlak wordt gecreëerd met een bestemmingswijziging naar Agrarisch met landschappelijke waarden.

Instellen beroep en verzoek voorlopige voorziening

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht kan met ingang van 12 april 2013 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  • voor zover het de wijzigingen betreft die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen;
  • die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld en moet ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingediend op het bovengenoemde adres. Wanneer om voorlopige voorziening is verzocht, treedt het plan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen