De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne (gezamenlijk genoemd: Zuid-Hollandse Eilanden) werken samen bij de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. De gemeente Nissewaard treedt hierbij op als centrumgemeente. Voor de participatie van de inwoners bij deze centrumtaken is er een Regionale Adviesraad. 

Wij zoeken:

Een onafhankelijk voorzitter voor de Regionale Adviesraad 
Beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden

Wie zoeken wij?

Bent u betrokken of geïnteresseerd in het sociaal domein en weet u wat er speelt op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang? Weet u hoe gemeentelijke beleidsvorming en politieke besluitvorming werken? Wilt u zich sterk maken voor de participatie van inwoners bij deze onderwerpen en zich verdiepen in de lokale situatie? Heeft u geen bestuurlijke, ambtelijke of vertegenwoordigende rol bij één van deze gemeenten, en werkt u niet voor een lokale zorgaanbieder? 

Dan bent u misschien degene die wij zoeken. 

Profiel

Ervaring en eigenschappen:

 • U heeft een stevige bestuurlijke, beleidsmatige of organisatorische ervaring bij een gemeentelijke organisatie of bij een organisatie in het sociaal domein;
 • U heeft een visie op de participatie van inwoners in het sociaal domein; 
 • U heeft ervaring met belangenbehartiging en weet welke wegen u moet bewandelen  om knelpunten van burgers onder de aandacht te brengen;
 • U bent in staat tot lange-termijn-denken en beschikt over doorzettingsvermogen;
 • U heeft interesse in processen van intergemeentelijke samenwerking;
 • U heeft een bindend vermogen en oog voor ieders rol en positie. 

Taken

De voorzitter van de Regionale Adviesraad 

 • Draagt er zorg voor dat adviezen tot stand komen vanuit het perspectief van inwoners;
 • Coördineert en bewaakt de werkzaamheden van de Regionale Adviesraad;
 • Heeft oog voor en stimuleert goede onderlinge verhoudingen en samenwerking binnen de Regionale Adviesraad;
 • Bewaakt optimale bezetting van de Regionale Adviesraad en verdeelt de taken;
 • Zorgt voor een adequate overlegstructuur;
 • Onderhoudt externe contacten en vertegenwoordigt de Regionale Adviesraad.

Vaardigheden

Wij vinden het belangrijk dat onze voorzitter: 

 • In staat is een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden met belangengroepen, wijk- en cliëntgroepen, instellingen en professionals; 
 • Kan en wil samenwerken met zowel mede-adviesraadsleden, burgers en vertegenwoordigers van de gemeenten;
 • Beleidsmatig en analytisch denkt, samenhang ziet en aanbrengt, in staat is zich een afgewogen oordeel te vormen en dit kan vertalen in goed leesbare voorstellen, notities en plannen;
 • Onafhankelijk is en het persoonlijk belang weet te scheiden van het algemene belang;
 • In staat is om het “goede gesprek” te voeren;
 • Signalen uit de samenleving kan verwoorden in de Regionale Adviesraad en omgekeerd de adviezen van de RASD uitdraagt in de persoonlijke contacten;
 • Resultaat gericht is en tegenvallende resultaten weet te benoemen;
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal. 

Beschikbaarheid

Wij verwachten van de voorzitter:

 • Bereidheid om zich ongeveer 10 uur per maand in te zetten;
 • Beschikbaarheid voor een periode van minimaal 4 jaar;
 • Bereidheid om scholing te volgen op desbetreffende beleidsterreinen.

Wat bieden wij?

De regeling Regionale Adviesraad beschermd wonen en opvang voorziet in:

 • Een maandelijkse onkostenvergoeding voor de voorzitter;
 • Ondersteuning bij de werkzaamheden door de secretaris en een contactpersoon van de gemeente Nissewaard;
 • Een vergoeding voor kosten buiten de reguliere vergaderingen om en voor externe specialistische ondersteuning;
 • Indien nodig, speciale voorzieningen in verband met beperkingen, zoals ringleiding, speciale leesvormen en een doventolk.

Vragen over deze vacature?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Cor Hameeteman, via telefoonnummer 0187-482967 of 06-51435845.

Interesse in deze vacature?

Stuurt u dan uiterlijk 24 oktober 2021 uw reactie met motivatie en CV naar AdviesraadZHE@Nissewaard.nl. De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op woensdag 3 november 2021 tussen 14.00 en 17.00 en op woensdag 10 november 2021 tussen 14.00 en 17.00 uur. 

De sollicitatiecommissie brengt een advies uit aan de Regionale Adviesraad. Deze besluit in haar vergadering van 15 november 2021 over de voordracht. Benoeming vindt vervolgens plaats door het college van B&W van de gemeente Nissewaard.