Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Maakt u zich zorgen dat iemand een ander of zichzelf iets aan zal doen?  Wat u kunt doen.

Acuut gevaar? Bel dan 112!

Als iemand in een crisis raakt en daardoor direct een gevaar vormt voor zichzelf of een ander kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt meestal nadat de politie iemand heeft meegenomen en naar de crisisopvang heeft gebracht. Een psychiater geeft daarvoor een medische verklaring waarin hij de noodzaak van verplichte zorg onderbouwt. De burgemeester moet dan binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

De burgemeester kan zo mogelijk de betrokkene laten horen. Het horen is bedoeld om de betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven op de verplichte zorg. De burgemeester hoort de betrokkene niet zelf maar laat dit doen door het Centrum voor Dienstverlening (CVD). Een betrokkene wordt niet altijd gehoord, bijvoorbeeld als betrokkene niet gehoord wil worden, of wanneer hij niet aanspreekbaar is.

U maakt zich zorgen over iemand maar er is geen acuut gevaar. Dan kunt u een melding psychische hulp doen (WvGGZ)

Denkt u dat iemand mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en daardoor dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u dat melden in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

Waar kunt u melding doen?

U kunt de melding doen via invullen van het meldformulier en deze te versturen naar:  wetverplichteggz@sociaalgebiedsteam.nl . 

In uw melding geeft u in ieder geval aan om wie u zich zorgen maakt, waar u zich zorgen om maakt en of u anoniem wilt blijven.  

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of hulp nodig is en welke hulp dit kan zijn. Als hulp nodig is, wordt samen met de persoon waar het om gaat bekeken of vrijwillige hulp mogelijk is. Daarbij werkt de gemeente samen met de naaste familie, de zorgaanbieders, de politie, het sociaal gebiedsteam en het Veiligheidshuis aan een oplossing. Alleen als het niet anders kan, wordt een verkennend onderzoek ingezet. En als het nodig blijkt, wordt verplichte geestelijke gezondheidszorg aangevraagd via een zorgmachtiging (ZM). De rechter beslist daarover.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u binnen 14 dagen van ons de uitkomst van het verkennend onderzoek. Besluit de gemeente om geen verplichte zorg aan te vragen, dan hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren. 

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dat het gevaar bestaat dat iemand zichzelf of anderen iets aandoet als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft wel het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling, thuis of op een polikliniek plaatsvinden. De betrokkene heeft recht op hulp van een patiƫntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PatientenVertrouwensPersonen in de geestelijke gezondheidszorg. Als hij dit wil, geeft de gemeente zijn contactgegevens door aan de Stichting PVP.

Vrijwillige zorg als het kan, verplichte zorg als het moet

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel; in de gemeente werken welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties met elkaar samen om inwoners met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij de financiƫn of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis en is verplichte zorg nodig.


Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Als iemand zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening is soms verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vanaf 1 januari 2020 is dat geregeld in de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Door de WvGGZ hoeft een verplichte behandeling niet meer altijd meer via een gedwongen opname. De behandeling kan ook thuis of op een polikliniek gegeven worden. De betrokkene en zijn familie hebben inspraak in de behandeling en in de zorg en ondersteuning daarna.


Inwoner