Vrijwilligersverzekeringen

 • Vrijwilligersverzekeringen

  Soorten verzekering

  1. Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger

  • Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren.

  2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger

  • Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap

  3. Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen

  • Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.

  4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

  • Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, doordat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade.

   

  Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden?


  Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht is verzekerd. Overigens is een naamsregistratie van vrijwilligers ook niet nodig.

   

  Is er sprake van een leeftijdsgrens?

  Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Ook oudere vrijwilligers vallen onder de dekking van de verzekering.

   

  “Wij zijn een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten. Is onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overbodig?”

  Nee, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen uit het PlusPakket dekt alleen risico’s die verband houden met het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot de vrijwilliger. Het doel van deze verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn afgedekt. Kortom: de vrijwilliger mag niet in de kou blijven staan!

   

  Mijn gemeente heeft een vrijwilligersverzekering, maar ik ga vrijwilligerswerk doen in een andere gemeente, ben ik nu ook verzekerd?

  Vóór 16 februari 2009 was de voorwaarde om in aanmerking te komen dat de organisatie waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk verricht gevestigd moest zijn in de gemeente Westvoorne. Vanaf 16 februari 2009 is de dekking uitgebreid: vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook is verzekerd voor vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Dus een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente is altijd verzekerd.

  Een voorbeeld ter verduidelijking.
  Meneer Jansen, woonachtig in de gemeente Westvoorne, verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, gaat vrijwilligerswerk verrichten in de gemeente Hellevoetsluis. Als de gemeente Hellevoetsluis of de organisatie in Hellevoetsluis verzekerd is voor vrijwilligers, is de heer Jansen verzekerd in Hellevoetsluis of via de organisatie. Zijn Hellevoetsluis en de organisatie nu niet verzekerd, dan is de heer Jansen verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering van Westvoorne.

   

  “Hoe weet Centraal Beheer Achmea of een persoon als vrijwilliger actief is geweest tijdens het ontstaan van de schade?

  De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht zal moeten verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk. 

  Wat te doen bij schade?

  De vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het digitale schadeformulier (verkrijgbaar via de gemeente) naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, kan de gemeente desgewenst de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade.

  Definitie vrijwilliger:

  De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

  Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie, mensen die een maatschappelijke stage verrichten.


   

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Informatie