Evenementenbeleid

In Westvoorne worden veel grote en kleine evenementen georganiseerd. Deze evenementen dragen bij aan de naamsbekendheid en het imago van de gemeente. Evenementen kunnen veel invloed hebben op de leefbaarheid in een gemeente. Dit jaar wordt er een nieuw evenementenbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Hierin wordt de visie op evenementen en de daarbij behorende uitgangspunten vastgelegd. Het nieuwe evenementenbeleid komt tot stand door het doorlopen van een breed burgerparticipatietraject. Inwoners, organisatoren en ondernemers worden nauw betrokken. Ook winnen we advies in bij de politie, de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) en de DCMR.

Uitgangspunt nieuw beleid

Uitgangspunt voor het nieuwe evenementenbeleid is dat evenementen die worden georganiseerd, positief bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente en een positieve invloed hebben op het imago en de bekendheid van de gemeente. Met het nieuwe evenementenbeleid wordt duidelijkheid gecreëerd over de werkwijze van de gemeente en wordt een balans gezocht tussen enerzijds de aantrekkingskracht van evenementen op bezoekers/toeristen, de werkgelegenheid en de economische meerwaarde en anderzijds de leefbaarheid, overlast en verkeersveiligheid.

Input inwoners en ondernemers

Om te komen tot breed gedragen evenementenbeleid maken we gebruik van (burger)participatie. Het burgerpanel is geraadpleegd en de burgerpanelleden zijn gevraagd deel uit te maken van een werkgroep. Ook is, door middel van loting, een groep inwoners uitgenodigd om deel uit te maken van de werkgroep. Inmiddels hebben de eerste werkgroepbijeenkomsten met ondernemers en organisatoren plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben zij input geleverd voor de inhoud van het evenementenbeleid. De uitkomsten hiervan worden uitgewerkt en met betrokken inwoners, ondernemers en organisatoren gedeeld.

Op maandag 9 juli 2018 heeft de derde bijeenkomst gezamenlijk met inwoners, organisatoren en ondernemers plaatsgevonden bij ’t Wapen van Marion. Tijdens deze samenkomst zijn de uitkomsten van de vorige bijeenkomsten teruggekoppeld en zijn we dieper ingegaan op een aantal onderwerpen die zijn aangedragen door de gemeente en de deelnemers zelf.

De besproken onderwerpen zijn: 

  • regierol gemeente (evenementencoördinator)
  • ondersteuning
  • verkeersregelaars
  • PR en marketing Voorne

Daarnaast is er door middel van Kahoot gestemd over een aantal onderwerpen en stellingen om zo de mening van de deelnemers te peilen en de uitkomst hiervan mee te nemen als advies richting de gemeenteraad. Op dit moment worden de uitkomsten van de derde gezamenlijke bijeenkomst verwerkt in het concept evenementenbeleid. Na vaststelling hiervan door het college en voorafgaand aan de commissie presentaties wordt het evenementenbeleid naar alle inwoners, ondernemers en organisatoren die deel hebben genomen aan de werkgroepbijeenkomsten toegezonden ter kennisname. 

Planning

De planning is erop gericht om het nieuwe evenementenbeleid dit najaar te laten vaststellen door de gemeenteraad. De planning ziet er zo uit:

Opstellen projectplan januari/februari 2018
1e bijeenkomst projectgroep februari 2018
Burgerpanel enquête maart 2018
Selecteren en uitnodigen werkgroepen maart 2018
2e bijeenkomst projectgroep april 2018
Werkgroepbijeenkomst extern mei 2018
Werkgroepbijeenkomst organisatoren/ondernemers mei 2018
Werkgroepbijeenkomst inwoners mei 2018
Uitwerken concept evenementenbeleidsnota mei/juni 2018
Werkgroepbijeenkomst allen juli 2018
Schrijven definitieve nota inclusief feedback juli/augustus 2018
Presenteren evenementenbeleidsnota aan de raadscommissie september 2018
Vaststellen evenementenbeleidsnota gemeenteraad oktober 2018

Nadat het evenementenbeleid vastgesteld is door de gemeenteraad, wordt het tijdens het evenementenseizoen 2019 geïmplementeerd. We evalueren het evenementenbeleid in de winter van 2020, na twee volledige evenementenseizoenen. Hierna kan het beleid eventueel bijgesteld worden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het opstellen en vaststellen van het nieuwe evenementenbeleid? U kunt een e-mail sturen naar de projectleider Leonora Buis via la.buis@westvoorne.nl of bel (0181) 40 80 00.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Samen Doen > Evenementenbeleid