De Jeugdwet

De gemeente is op dit moment al verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van de zorg voor jeugd, de jeugdgezondheidszorg en het preventief jeugdbeleid. Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente er een aantal verschillende vormen van jeugdzorg bij:

  • De provinciale jeugdzorg (toegang, advies en meldpunt kindermishandeling, kindertelefoon, ambulante en residentiele zorg en pleegzorg
  • De geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ)
  • De zorg voor (licht) verstandelijk beperkte jeugdigen (jeugd-(L)VB)
  • De jeugdreclassering en de jeugdbescherming en de gesloten jeugdzorg


Op dit  moment zijn de verantwoordelijkheden en de financiering van de jeugdzorg versnipperd. Door middel van de decentralisatie worden verschillende wetten en financieringsstromen bijeen gebracht bij de gemeenten onder één wettelijk kader en één financieringsstroom. Ook heeft de decentralisatie tot doel om de druk op de gespecialiseerde zorg omlaag te brengen en de samenwerking tussen professionals bij de hulp aan kinderen en gezinnen te verbeteren.

De decentralisatie van de jeugdzorg dient één centrale missie:

  • Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.


Nadruk op preventie

Vanuit de gemeente ligt het accent op preventieve en lichte vormen van hulp, zo dicht mogelijk in de omgeving van het kind en het gezin. De inzet van zware, gespecialiseerde zorg wordt beperkt. De gemeente zal daarbij zorgdragen voor een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen, waarbij ingezet wordt op het versterken van de opvoedingsvaardigheden en zelfredzaamheid van ouders. We kijken naar de hulp die per huishouden nodig is. Daarbij maken we als gemeente gebruik van het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Samenwerken om de zorg te kunnen waarborgen

Om als gemeente passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen op hun grondgebied te kunnen realiseren is regionale samenwerking wenselijk en op sommige onderdelen zelfs verplicht. Naar aanleiding hiervan hebben de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam een regionaal transitiearrangement (RTA) opgesteld, waarin zij aangeven hoe de continuïteit van zorg aan kinderen vanaf 1 januari 2015 wordt gewaarborgd. Het RTA is in het najaar van 2013 tot stand gekomen na overleg met betrokken zorgaanbieders en is afgestemd met de huidige financiers.

Meer informatie:

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Decentralisaties