Wat is een omgevingsvisie?

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op dit moment het belangrijkste kader voor de ruimtelijke ordening. In de Wro is vastgelegd dat gemeenten het ruimtelijke beleid voor de langere termijn vastleggen in een of meerdere structuurvisies. De rijksoverheid werkt echter aan een structurele herziening van diverse wetten over de leefomgeving. Doel is deze wetten, waaronder de Wro, samen te voegen in een nieuwe wet; de Omgevingswet. De Omgevingswet moet in 2018 in werking treden. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer de Omgevingswet aangenomen.

Omdat de Wro opgaat in de Omgevingswet, verdwijnt ook het instrument structuurvisie. Het Rijk erkent wel dat het wenselijk is het lange termijn beleid voor de leefomgeving vast te leggen. De Omgevingswet bevat daarvoor het instrument omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft het ruimtelijke beleid, maar kan ook ander beleid wat relevant is voor de leefomgeving bevatten. Denk aan milieubeleid,  gemeentelijk waterbeleid of het beleid voor wegen en parkeren. In de optiek van het Rijk gaat de omgevingsvisie echter ook nog verder. Een omgevingsvisie kan bijvoorbeeld ook beleid over voorzieningen of sociaal-maatschappelijke onderwerpen bevatten. De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, welke onderwerpen daarin aan bod aan komen is aan de gemeente zelf..

Omgevingsvisie Westvoorne 2030

De visie die Westvoorne gaat opstellen geeft een doorkijk naar 2030. De visie zal dus vooral na de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht zijn. Mede om die reden is besloten de visie voor Westvoorne alvast als omgevingsvisie op te zetten. Daarbij is er voor gekozen om nog niet meteen al het beleid voor de leefomgeving in Westvoorne in de Omgevingsvisie op te nemen. Er is gekozen voor een groeimodel, waarbij al naar gelang de wensen en behoeften van onze gemeente de visie in de aankomende jaren kan worden aangevuld of uitgebreid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Kijkt u dan op deze website van de Rijksoverheid.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Omgevingsvisie Westvoorne 2030 > Wat is een omgevingsvisie?