Waarom een visie Westvoorne?

De laatste ruimtelijke visie die de hele gemeente Westvoorne dekt is vastgesteld in 1996, inmiddels dus bijna 20 jaar geleden (onderstaand ziet u de visiekaart). Op onderdelen zijn recenter wel andere visies vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de visie waarin het het glastuinbouwbeleid ruimtelijk is uitgewerkt (uit 2009). visie 1996

De afgelopen jaren is bij diverse nieuwe ontwikkelingen steeds duidelijker geworden dat het ontbreekt aan een duidelijk en actueel beleidskader. Het is wenselijk de visie uit 1996 te herzien. Dit is de eerste reden om een nieuwe visie op te stellen voor de hele gemeente.

Uitnodiging om kwaliteit toe te voegen aan het landschap

Daarnaast is regelmatig de vraag opgekomen in hoeverre een nieuwe ontwikkeling past in het landschap. Onze gemeente bestaat uit diverse deelgebieden. Elk gebieden heeft eigen kwaliteiten, karakteristieken en eigenschappen. Niet elk initiatief past binnen elk gebied. De gemeente wil de kwaliteit van ons landschap graag versterken. Door in de Omgevingsvisie het beleidskader voor dergelijke initiatieven op te nemen weet een initiatiefnemer op voorhand aan welke eisen en criteria zijn plan moet voldoen.

De bedoeling is nadrukkelijk niet om initiatieven met de Omgevingsvisie uit te sluiten. Het doel is om de visie juist als een uitnodiging  op zetten, een uitnodiging om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van ons landschap. Door duidelijk op voorhand aan te geven op welke manier de kwaliteit van de leefomgeving moet worden verbeterd kunnen initiatiefnemers aan de slag gaan met hun planuitwerking.

Herziening bestemmingsplannen buitengebied

Een laatste belangrijke reden om nu een nieuwe visie op te stellen is de aankomende algehele herziening van de diverse bestemmingsplannen voor ons buitengebied. In 2017 willen we het bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne herzien. Daarbij worden dan ook de andere bestemmingsplannen voor het buitengebied herzien, waaronder het plan Kruiningergors.

Voordat met de opstelling van deze algehele herziening wordt gestart, is besloten om een actuele visie te maken die als beleidsmatige onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan kan dienen. De keuzes die in de Omgevingsvisie worden gemaakt worden dus uiteindelijk in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied verwerkt in bouw- en gebruiksregels voor afzonderlijke percelen (voor zover nodig).

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Omgevingsvisie Westvoorne 2030 > Waarom een visie Westvoorne?