Stoken

Formulier stoken (snoei)hout

Vuur stoken, toestemming


Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of snoeiafval verbranden op uw terrein, dan heeft u een ontheffing nodig.

De ontheffing bevat meestal een aantal voorschriften, bijvoorbeeld een minimumafstand tot gebouwen of een bos, of de materialen die u mag verbranden.

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:

 • Bescherming van het milieu
 • Het belang van de openbare orde en veiligheid
 • Bescherming van de woon- en leefomgeving
 • Bescherming van de flora en fauna
 • Voorkomen van hinder

Als de ontheffing wordt geweigerd kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
 

Voorschriften voor het verbranden van snoeihout

 • De aanwijzingen van of namens functionarissen van brandweer, het gemeentebestuur en/of de politie moeten stipt en zonder uitstel worden opgevolgd;
 • Voor het aansteken van de stapel mogen geen chemische middelen worden gebruikt zoals benzine, petroleum, spiritus en dergelijke;
 • Er mag alleen zuiver snoeihout worden verbrand, dus geen bodem- en grondwater- verontreinigende stoffen, noch stankverwekkende stoffen, sloophout, bedrijfsafval, of behandeld hout;
 • De verbranding mag uitsluitend plaatsvinden indien de windrichting zodanig is, dat het verkeer op de openbare weg niet wordt gehinderd door de rookontwikkeling;
 • Bij laaghangende mist mag evenmin gestookt worden;
 • Tijdens het verbranden van het snoeihout moet de meerderjarige houder van de ontheffing voortdurend ter plaatse aanwezig zijn en deze dient zorg te dragen voor een goed brandend vuur, zodat zo min mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt;
 • Het verbranden van het snoeihout mag niet in de nabijheid van kwetsbare objecten, zoals gebouwen, installaties, bossen, duinen en de opslag van oogstproducten plaatsvinden;
 • De houder van de ontheffing dient redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de gemeente of derden, ten gevolge van het gebruik van de ontheffing, schade lijden;
 • Het verbranden van het snoeihout mag voor de omgeving geen gevaar, schade of hinder opleveren;
 • Het verbranden van het snoeihout mag niet plaatsvinden tussen zonsondergang en zonsopgang;
 • De plaats van de brandstapel dient zodanig te zijn dat brandoverslag naar elders wordt voorkomen;
 • De brandstapel moet qua grootte beheersbaar zijn en mag in ieder geval niet groter zijn dan 50 m3;
 • er dienen voldoende blusmiddelen op de plaats van de verbranding aanwezig te zijn;
 • Onmiddellijk na afloop van de verbranding moet de plaats zorgvuldig worden afgezocht naar eventueel achtergebleven smeulende resten;
 • Het te verbranden hout dient afkomstig te zijn van de percelen waarvoor de ontheffing geldt, dan wel aangrenzende percelen met dezelfde eigenaar.
 • Voor informatie kunt u contact opnemen met de medewerksters van de receptie van het gemeentehuis.
 • Telefoon (0181) 40 80 00.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Stoken