Slopen & asbest

De term sloopvergunning is komen te vervallen. Dit heet nu een sloopmelding of een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk.

Slopen van pand of woning


Wanneer u bouwwerken wilt slopen, dan heeft u hiervoor meestal een sloopmelding nodig. Deze sloopmelding is niet vereist indien de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen dan 10m3. In uitzonderlijke gevallen kan een omgevingsvergunning nodig zijn in plaats van een sloopmelding. Eigenaren van bouwwerken moeten nog steeds een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen van monumenten, slopen in beschermde stads- of dorpsgezichten en als de sloopwerkzaamheden ingevolge het bestemmingsplan vergunningsplichtig zijn. Voor het slopen van asbest is altijd een sloopmelding of een omgevingsvergunning voor het slopen vereist. In beide gevallen dient u een formulier en diverse andere gegevens in te dienen bij team VROM van de gemeente. Deze formulieren zijn te vinden op het omgevingsloket.

Asbest


Asbest is een giftig materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat voor de verwijdering van asbest regels zijn gesteld. Het verwijderen van asbest is voor een particulier altijd een sloopmelding of een omgevingsvergunning voor het slopen vereist.

Het verwijderen van asbest moet in principe altijd worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. In uitzonderlijke gevallen mag een particulier zelf asbest verwijderen. Dit is het geval als de sloop betrekking heeft op:

 • niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking;
 • gelijmde asbest bevattende vloertegels;
 • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen, met dien verstande dat voor het verwijderen van deze bouwmaterialen, voor zover deze aan de buitenzijde van een bouwwerk zijn toegepast en bestaan uit platen, een maximum geldt van 35 m² plaatoppervlakte per perceel.

Het asbest moet worden afgevoerd naar een asbestverwerkingsbedrijf. Het verwijderde asbest moet dubbel in doorzichtig plastic worden verpakt. U kunt het asbest ook bij de gemeentewerf afgeven. Zie de voorwaarden.

Sloopmelding


Een sloopactiviteit waarbij naar redelijke inschatting de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ zal bedragen of waarbij asbest wordt verwijderd zal gemeld moeten worden. Bij de kleinere sloopactiviteiten, zoals een interne verbouwing waarbij minder dan 10 m³ sloopafval vrijkomt en geen asbest in het geding is, is geen sloopmelding vereist. De melding kan gedaan worden via het omgevingsloket.

De regels over slopen staan voornamelijk in het Bouwbesluit 2012 en het asbestverwijderingsbesluit. Op infomil staat informatie over de milieu-aspecten van asbest. Daar is ook een asbestwijzer te vinden.

Omgevingsvergunning voor het slopen

In bijzondere gevallen is een omgevingsvergunning voor het slopen vereist. Eigenaren van bouwwerken moeten een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen van monumenten, slopen in beschermde stads- of dorpsgezichten en als de sloopwerkzaamheden ingevolge het bestemmingsplan vergunningsplichtig zijn.

De vergunning kan aangevraagd worden via het omgevingsloket.

 
Benodigde gegevens

Bij de sloopmelding moeten de volgende gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt:

 • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk;
 • naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien de uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld in onder a;
 • adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onder-deel daarvan;
 • de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden;
 • indien met het oog op de lokale situatie nodig, het sloopveiligheidsplan, bedoeld in artikel 8.3;
 • een rapport van een akoestisch onderzoek indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van sloopwerkzaamheden alsmede de bij de sloopwerkzaamheden te gebruiken installaties en toestellen meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.4;
 • een rapport van een trillingenonderzoek indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een grote trillingsterkte veroorzaakt,
 • een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden, en
 • indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van dat besluit 2005 dan wel een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit.

Start sloop

Op het moment dat u de melding heeft gedaan moet u twee dagen voor aanvang de gemeente schriftelijk in kennis stellen van de feitelijke startdatum en van de naam van de sloper. Slopen kan overlast veroorzaken door het gebruik van zware apparaten en machines. Het is daarom verstandig uw buren in te lichten wanneer u gaat slopen. Indien er een risico is op schade aan gebouwen in de buurt is het verstandig een vooropname te laten maken.

Als de werkzaamheden klaar zijn moet ook dit worden gemeld bij de gemeente. De gemeente kan u achteraf vragen om een asbestvrij verklaring of de asbest afleverbon te overleggen.

Asbestinzameling milieustraat
 

Wanneer moet ik asbest (laten) verwijderen?

Dit hangt af van het soort asbest. Als het vastzit in het materiaal en er niets mee gebeurt, hoeft u dit niet te (laten) verwijderen. Zit het niet vast? Dan moet u het afschermen of (laten) verwijderen. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Zelf doen versus laten doen

U mag zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen wanneer u dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Kosten verwijderen asbest

Bent u eigenaar van het materiaal met asbest? Dan betaalt u de kosten voor het verwijderen. De overheid geeft hiervoor geen subsidie. Mensen met een uitkering kunnen bij sommige gemeenten terecht voor bijzondere bijstand als ze de kosten voor asbestverwijdering niet kunnen betalen.

Sloopmelding

U moet wel altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u via de website Omgevingsloket online of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online.

Wanneer u een sloopmelding moet doen, schrijft het Bouwbesluit voor. Dit is bij asbest of als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Wist u dat dit ook geldt bij een gewone verbouwing? In dat geval moet u ook een sloopmelding doen, maar als u twijfelt kan u het ServicePunt bellen op 14 0181.

Heeft u een pand dat staat op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst? Dan moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunning kunt u tegelijk aanvragen met de melding, via het Omgevingsloket Online.

asbest in de keuken? check eerst www.infomil.nl/asbestwegwijzer!

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bouwen & slopen > Slopen & asbest