Planschade

Planschade

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van zogenaamde planschade. Uw woning kan in waarde gedaald zijn of u heeft verlies van inkomen. De oorzaak van de schade moet gelegen zijn in:

  • bepalingen van een bestemmingsplan, beheersverordening of inpassingsplan;
  • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of nadere eis;
  • een omgevingsvergunning in afwijking van een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, Amvb van het Rijk, provinciale verordening of voorbereidingsbesluit;
  • bepalingen van een provinciale verordening;
  • bepalingen van een exploitatieplan;
  • een koninklijk besluit.

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt bij indirecte planschade een eigen risico van twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).

Voorwaarden

De voorwaarden voor een tegemoetkoming zijn:

  • De schade hoeft redelijkerwijs niet voor uw rekening te komen;
  • De schade was niet voorzienbaar;
  • U hebt niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen.

Aanpak

U vraagt de tegemoetkoming aan bij de gemeente via het ‘aanvraagformulier tegemoetkoming planschade’. De indieningstermijn is vijf jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden. De aanvraag bevat een motivering van uw verzoek, de hoogte van de tegemoetkoming die u vraagt en een uitleg hoe u tot dat bedrag gekomen bent.

Op grond van de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade’ leggen wij een planschadeverzoek voor aan een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. De procedure kost € 300,-. Bij (gedeeltelijke) toekenning van planschade ontvangt u dit bedrag terug.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Planschade