Omgevingsvergunning

Algemeen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gestart.

Alle vergunningen in één aanvraag

De omgevingsvergunning maakt het u makkelijker met één aanvraag, één procedure en het digitaal op elk moment indienen.

Omgevingsloket Online / digitaal aanvragen

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen door uw locatie en de werkzaamheden in te vullen. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig bent, of dat het vergunningsvrij kan. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag indienen. Dit kan digitaal of op papier; door een formulier op maat te printen.

Omgevingsloket online maakt het mogelijk om vanuit huis of kantoor via de website van de gemeente digitaal vergunningen aan te vragen. U kunt vaststellen of uw plan bijvoorbeeld vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Ook kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD-account nodig.

Activiteiten

Welke soorten vergunningen vervangt de omgevingsvergunning?

 1. aanlegvergunning
 2. exploitatieplan
 3. sloopvergunning
 4. binnenplanse ontheffing
 5. projectbesluit
 6. ontheffing bestemmingsplan
 7. ontheffing beheersverordening
 8. buitenwerkingstelling beheersverordening voor een project
 9. ontheffing Bouwbesluit 2003
 10. bouwvergunning
 11. gebruiksvergunning
 12. ontheffing voorschrift Bouwverordening
 13. milieuvergunning
 14. vergunning voor indirecte lozingen
 15. meldingsplicht veranderen inrichting of van de werking daarvan
 16. monumentenvergunning
 17. sloopvergunning in beschermd stads- of dorpsgezicht
 18. mijnbouwmilieuvergunning
 19. sloopvergunning op grond van de Bouwverordening
 20. aanleg of veranderen van een weg
 21. inritvergunning
 22. vergunning voor een alarminstallatie aan een onroerende zaak
 23. kapvergunning
 24. reclamevergunning
 25. opslagvergunning (onroerende zaken)
 26. toestemmingen die op grond van art. 2.2 tweede lid van de Wabo zijn aangewezen in een verordening.


Voordelen van één omgevingsvergunning

Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kunt u één aanvraag indienen. U vraagt straks geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Of u wilt een garage bouwen, maar er staan ook een boom en een oud schuurtje in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en sloopvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor bouwen, kappen en slopen.

De gemeente behandelt deze aanvraag in één procedure en neemt één besluit. De gemeente brengt zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die nodig zijn bij elkaar en verleent daarop één vergunning: de omgevingsvergunning. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. Nieuw is dat u de vergunningaanvraag digitaal kunt indienen.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Omgevingsvergunning