Beheren van openbaar groen

Gemeente Westvoorne beheert binnen de bebouwde kom van Oostvoorne, Rockanje en Tinte het openbaar groen.
Denk daarbij aan bermen, groenstroken en plantsoenen. En ook aan singel- en sloottaluds. Op steeds meer locaties doet de gemeente dit op een natuurgerichte manier. Daarmee verbetert de kwaliteit van de omgeving voor mens, dier en plant.

Natuurgericht

Natuurgericht beheren van het openbaar groen betekent dat er aandacht is voor de ontwikkeling van inheemse plant- en diersoorten en voor de biodiversiteit. Natuurgericht beheren van het openbaar groen omvat meerdere projecten en werkzaamheden. Het gaat hierbij niet alleen om het onderhoud, zoals de manier van maaien maar bijvoorbeeld ook om de aanleg van een oever, het inzaaien van bepaalde bloemsoorten, aanplanten van bepaalde struik- en boomsoorten of het plaatsen van een insectenhotel. Ook het monitoren van de projecten hoort erbij. Zo kunnen zien we wat de effecten zijn op dier- en plantsoorten.

Maaien: minder, gefaseerd en afvoeren

Door minder vaak te maaien en het maaisel af te voeren gaat de biodiversiteit omhoog. Als maaisel lang blijft liggen, dan sluit dat de bodem af waardoor het bodemleven ‘als het ware’ verstikt. Zo krijgen zaden van wilde planten niet de kans om te ontkiemen  en groeit er hoofdzakelijk ‘gras’ in de berm of het plantsoen. Door het maaisel af te voeren worden de bodem verschraald. Zo ontstaat er na enkele jaren een goede voedingsbodem voor verschillende inheemse kruidenvegetaties.

Ook gaat de gemeente steeds meer gefaseerd maaien. Veel bijen, hommels, vlinders en andere nuttige insecten hebben bloemen nodig om te overleven. Ook de  jonge vogels leven weer van deze insecten. Als alles in één keer gemaaid wordt duurt het te lang voordat er weer bloemen zijn. In de tussentijd zijn er dan veel minder insecten en dus weinig voedsel voor de vogels. Door het maaien meer te spreiden kunnen de dieren uitwijken.

Inzaaien van inheemse soorten

Op tijdelijk braakliggende gronden (zoals het Kerkplein in Oostvoorne) zijn inheemse eenjarige- en meerjarige zaden ingezaaid. Dat geeft op korte termijn meer kleur aan de omgeving en verbetert dan direct de biodiversiteit. Ook bij herinrichtingen (zoals bij de nieuwe begraafplaats in Oostvoorne) zijn inheemse zaden ingezaaid. In Rockanje wordt de nieuwe wijk Drenkeling natuurlijk ingericht.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

De laatste jaren zijn in de gemeente diverse natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bij een natuurvriendelijke oever is er een gelijkmatige overgang van het water naar de grasberm. Deze overgang heeft een natuurlijke begroeiing die de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Juist de vochtige grond zorgt voor de groei van gevarieerde planten. Door de gelijkmatige overgang van water naar land kunnen dieren zich ook gemakkelijker verplaatsen.

Locaties

Gemeente Westvoorne zet het natuurgericht beheer op steeds meer locaties in.
Inmiddels is onder meer aan de Strandweg, Nieuwe Achterweg en Dorpsweg in Rockanje gestart met natuurgericht beheer. Ook in Oostvoorne aan De Ruy, De Burcht Hoflaan en Kleidijk is met de nieuwe manier van beheren begonnen.

Monitoring; heeft het effect?

Om er achter te komen of de nieuwe manier van beheren effect heeft, wordt er gemonitord. De KNNV (vereniging voor veldbiologie), afdeling Voorne gaat de gemeente hierbij helpen. Op een aantal plekken, waar de gemeente het nieuwe maaibeleid toepast, gaan leden van de insectenwerkgroep van de KNNV, afd. Voorne, monitoren. Dit doen zij gedurende een langere periode (meerdere jaren) minstens 5 x per jaar (tussen begin ,april en eind september). In 2020 gaan de tellers in week 17, 21, 28, 32 en 34 het veld in. Om de ontwikkelingen in proefstroken te kunnen volgen, worden het aantal en soort dagvlinders geteld.  Dit is een beproefde methode, dia al bijna 30 jaar wordt toegepast, om de biodiversiteit ik kaart te brengen. Dagvlinders zijn een uitstekende graadmeter voor de vegetatie. Ze hebben niet alleen nectar nodig als voeding, maar ook bepaalde plantensoorten (waardplanten) om eitjes af te zetten en hun rupsen te laten opgroeien. Elke vlindersoort heeft een eigen soort ‘waardplant’.

Samenwerking

De natuurgerichte werkzaamheden in  gemeente Westvoorne worden in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer, bijenverenigingen, Zuid Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Waterschap Hollandse Delta en eigen buitendienst besproken en in uitgevoerd.

Bijvriendelijke gemeente

De afgelopen jaren zijn er veel verschillende soorten struiken, bomen en bloembollen in Westvoorne aangeplant.
Ook is er op verschillende plekken in de gemeente gestart het natuurgericht beheer.
Verder is er een insectenhotel geplaatst bij obs De Bosrand in Oostvoorne en in het natuurgebied bij ’t Waaltje, achter de Dorpsweg in Rockanje. Zo wordt het in Westvoorne steeds aantrekkelijker voor bijen en andere insecten.

Westvoorne is officieel erkend tot bijvriendelijke gemeente. Westvoorne ZOEMT! En dat is een goede zaak, want Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. 80% van onze voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. Deze nuttige kleine beestjes zijn cruciaal voor de productie van ons fruit.

Hoeveel bijen zijn er eigenlijk nu in Westvoorne? En welke soorten komen hier veel voor?
Om daar achter te komen vindt elk jaar de nationale bijentelling plaatst.
Lees meer informatie op www.nationalebijentelling.nl(externe link). Op deze site vind je ook tips om je eigen tuin bijvriendelijk te maken.