Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de algemene verordening van de gemeente. Een gemeentelijke verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Niet alleen voor inwoners of bedrijven maar ook voor gasten. De regels die hierin zijn opgenomen zorgen voor een veilige, schone en prettige leefomgeving. De gemeenteraad stelt de APV vast. Naast de regels in de APV zijn er ook landelijke regels van kracht. De APV ziet toe op regels waar op landelijk niveau geen invulling aan gegeven is of wordt.

In de APV staan regels over veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld regels over openbare orde en veiligheid, regels over verkeerszaken, regels over horeca-aangelegenheden en regels over overlast. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de APV, een link naar de toelichting (dit is een uitleg) op de APV en een overzicht van de onderwerpen die in de APV worden geregeld, met een verwijzing naar een paar artikelen die regelmatig worden bekeken. Ook staat op deze pagina een link naar de volledige APV.

De APV heeft 6 hoofdstukken. Hieronder leest u over welke onderwerpen er in ieder hoofdstuk artikelen zijn opgenomen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk staan algemene bepalingen beschreven die betrekking hebben op de hele regeling.

Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden.
Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen, zoals:

 • het plaatsen van voorwerpen op de weg
 • overlast beplanting

Evenementen
Toezicht op openbare inrichtingen, zoals:

 •  exploitatievergunningen
 •  sluitingstijden
 •  Regulering van paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Drank- en Horecawet.
 •  Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf.
 •  Toezicht op speelgelegenheden.

Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade, zoals:

 • hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 
 • neerzetten van fietsen of bromfietsen 
 • hondenpoep
 • andere vormen van overlast
 • Bestrijding van heling van goederen.

Consumentenvuurwerk, zoals:

 • gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
 • carbidschieten

Drugsoverlast
Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester, zoals:

 • cameratoezicht
 • woonoverlast 

Hoofstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

 • Vergunningen voor een seksbedrijf
 • Het uitoefenen van een seksbedrijf
 • Regels voor een seksbedrijf
 • Raam- en straatprostitutie

Hoofstuk 4
Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

Voorkomen of beperken van geluidhinder en hinder door verlichting, zoals:

 • Incidentele festiviteiten 
 • Onversterkte muziek
 • Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Het bewaren van houtopstanden, zoals:

 • kappen van bomen

Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
Kamperen buiten kampeerterreinen 

Hoofstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

Parkeerexcessen en stopverbod, zoals:

 • kampeermiddelen
 • grote voertuigen
 • overlast van fiets of bromfiets
 • Collecteren 
 • Venten
 • Standplaatsen 

Snuffelmarkten, zoals:

 • het organiseren van een snuffelmarkt

Openbaar water en waterstaatswerken
Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Vuurverbod, zoals:

 • het verbod om vuur te stoken, artikel 5:34 

As verstrooiing

Hoofstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

In dit hoofdstuk zijn de overgangs- en strafbepalingen van de APV opgenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u hier de volledige Algemene Plaatselijke Verordening(externe link) bekijken. 

Omdat iedere gemeente anders is, stemt iedere gemeente de APV af op de situatie binnen de eigen gemeente. Speciale regels voor de gemeente Westvoorne zijn bijvoorbeeld de regels die over evenementen gaan (de artikelen 2:24 tot en met artikel 2:26), artikelen over de exploitatie van horecabedrijven (de artikelen 2:27 tot en met artikel 2:34b), het artikel over carbidschieten (artikel 2:73a), de artikelen over openlijk drugsgebruik en het weggooien van spuiten (artikel 2:74) en het strand (artikel 4:20 t/m artikel 4:28). Verder staat in de APV van de gemeente Westvoorne eigen regelgeving over prostitutie, seksbranche en onderwerpen die hier mee te maken hebben (dit is geregeld in hoofdstuk 3).

Vragen?

Heeft u na het lezen van de APV vragen? Bijvoorbeeld over de uitleg van de artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op via 14 0181.
Wij helpen u graag. Dit geldt ook wanneer u een melding wilt maken van een overtreding van één of meerdere van de bepalingen.

Wenst u een fysiek exemplaar van de APV te ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.