Voorontwerp bestemmingsplannen

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Middelweg 13 Rockanje/ Ruigendijk Tinte en Torenweg 1/5 Rockanje/ Ruigendijk Tinte

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de voorontwerp bestemmingsplannen Middelweg 13 Rockanje/ Ruigendijk Tinte en Torenweg 1/5 Rockanje/ Ruigendijk Tinte vanaf 16 februari 2017 gedurende vier weken in het kader van inspraak ter inzage liggen. U kunt de bestemmingsplannen bekijken op www.westvoorne.nl/grondgebied, bij Bestemmingsplannen, Plannen in procedure. Ook zijn de plannen in te zien via RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot slot zijn de papieren versies van de plannen te bekijken in het gemeentehuis. 

Inhoud bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen zien op de gefaseerde sanering van een glastuinbouwbedrijf, bestaande uit twee productielocaties. Naast de sanering wordt ook in twee fasen een nieuw glastuinbouwbedrijf mogelijk gemaakt in het glastuinbouwgebied Tinte. De ontwikkelingen passen binnen het glastuinbouwbeleid in Westvoorne, zoals onder andere vastgelegd in de structuurvisie Glasherstructurering. Door het bedrijf te verplaatsen verdwijnt ruim 5ha kassen uit het buitengebied, met daarbij ruim 1ha aan bedrijfsbebouwing, waterbassins, containervelden en andere tuinbouwvoorzieningen.  

Middelweg 13 Rockanje / Ruigendijk Tinte
Het bestemmingsplan ziet op de sanering van het bestaande kassencomplex aan de Middelweg 13. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een bestemming Wonen. Het kassencomplex met alle bijbehorende tuinbouwvoorzieningen wordt gesloopt. Op het perceel worden aanvullend zeven vrijstaande woningen binnen de bestemming Wonen mogelijk gemaakt. 
Aan de Ruigendijk in Tinte wordt op een agrarisch perceel de nieuwbouw van een glastuinbouwbedrijf mogelijk gemaakt. De bedrijfsbebouwing en bedrijfstoegang komt aan de Ruigendijk, naast huisnummer 5. Aan de Aelbrechtsweg, naast nummer 7, wordt de bouw van een bijbehorende bedrijfswoning mogelijk.

Torenweg 1/5 Rockanje / Ruigendijk Tinte
Het bestemmingsplan ziet op de sanering van het bestaande kassencomplex aan de Torenweg 1 en 5. De bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar een bestemming Wonen. Het kassencomplex met alle bijbehorende bebouwing wordt gesloopt. Op de bedrijfsgronden aan de Torenweg worden aanvullend dertien vrijstaande woningen mogelijk gemaakt binnen de bestemming Wonen. Verder wordt aan de Vleerdamsedijk een agrarisch perceel bestemd en ingericht als natuur.  
Aan de Ruigendijk in Tinte wordt op een agrarisch perceel de nieuwbouw van een glastuinbouwbedrijf mogelijk gemaakt, grenzend aan het nieuwe bedrijfscentrum naast Ruigendijk 5. 

Indienen reacties
Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen inwoners en belanghebbenden in de gemeente een inspraakreactie op de voorontwerp bestemmingsplannen geven. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Voor het mondeling indienen van reacties kunt u een afspraak maken met de behandelende ambtenaar van het team VROM, via het Servicepunt van de gemeente op telefoonnummer 14 0181. Gelijktijdig met de inspraakprocedure wordt ook het wettelijk verplichte vooroverleg met andere overheidsdiensten gevoerd. De vooroverleg- en inspraakreacties worden meegenomen bij de opstelling van de ontwerpbestemmingsplannen.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen