Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 12-09-2017.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 26 juli 2017, nr. 161019/2017-0102, verzonden d.d. 26 juli 2017, voor het uitbreiden van de woning aan de Torenweg 18, 3235 NS in Rockanje;
  • d.d. 26 juli 2017, nr. 161068/2017-0104, verzonden d.d. 26 juli 2017, voor het bouwen van een woning aan de Colinslandsedijk 10, 3234 KB in Tinte;
  • d.d. 26 juli 2017, nr. 160365/2017-0096, verzonden d.d. 26 juli 2017, voor het plaatsen van een woning aan de Achterstrypseweg 5, 3235 NB in Rockanje;

de activiteit kappen:

  • d.d. 24 juli 2017, nr. 161632/2017-0107, voor het kappen van een boom aan de Mildenburglaan 14, 3233 AS in Oostvoorne;

de activiteit aanleggen inrit:

  • d.d. 24 juli 2017, nr. 160536/2017-0099, verzonden d.d. 25 juli 2017, voor het veranderen van een uitweg aan de Hoogvlietlaan 42, 3235 BL in Rockanje;
  • d.d. 24 juli 2017, nr. 162369/2017-0119, verzonden d.d. 25 juli 2017, voor het veranderen van een uitweg aan de Hugo van Andelstraat 8, 3235 BJ in Rockanje;

Bezwaarclausule


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

de activiteit slopen:

  • d.d. 19 juli 2017, nr. 162405/2017-160, verzonden d.d. 19 juli 2017, voor het verwijderen van asbest aan de Valweg 1, 3233 LX Oostvoorne;
  • d.d. 25 juli 2017, nr. 162363/2017-159, verzonden d.d. 26 juli 2017, voor het slopen van agrarische gebouwen en verwijderen asbest aan de Windgatseweg 1A, 3235 NX in Rockanje;
  • d.d. 25 juli 2017, nr. 162564/2017-162, verzonden d.d. 26 juli 2017, voor het saneren en afvoeren van asbesthoudende materialen aan de Blindeweg 8, 3235 NE in Rockanje;
  • d.d. 25 juli 2017, nr. 162543/2017-161, verzonden d.d. 26 juli 2017, voor het slopen van een schuur aan de Lodderlandsedijk 3, 3235 KJ in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen