Vaststelling bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018

Dit item is verlopen op 13-06-2018.

Colinslandsedijk 27 Tinte

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2018 het bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018 gewijzigd heeft vastgesteld. De stukken liggen met ingang van 17 mei 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. 
U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.SaneringGTB2018-0100. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. 

Inhoud bestemmingsplan 
Het doel van het bestemmingsplan is om op een aantal in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf weg te bestemmen. Het bestemmingsplan bevat de volgende locaties:

  • Ziekewei 14/16 en het Waterbospad (ongenummerd) te Rockanje;
  • Rondeweiweg 12 te Rockanje.

Met het bestemmingsplan worden de bestaande, verspreid gelegen kassen en bijgebouwen   gesaneerd en wordt ‘papieren glas’ wegbestemd. Ter compensatie worden de bestaande bedrijfswoningen op de diverse percelen regulier bestemd. Op het kavel aan het Waterbospad (westelijk van de Langeweg 44/44a) wordt een nieuwe vrijstaande woning mogelijk gemaakt. De ontwikkeling past binnen de structuurvisie Glasherstructurering. 

Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan is de locatie Walinxweg 3 te Rockanje door de gemeenteraad uit het plan verwijderd. Deze locatie zal op een later tijdstip, in een apart plan, worden behandeld. 

Instellen beroep 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht kan met ingang van 18 mei 2018 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de raad. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben gegeven of die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op de ontwerpstukken in te dienen. Ook kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen zoals die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad zijn aangebracht. 

Een beroepsschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). 

Inwerkingtreding en verzoek voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld, daarnaast moet ook een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (op het bovengenoemde adres). Wanneer om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op het verzoek is beslist. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen