Registratie van naam Inwonersbelang Westvoorne (IBW)

Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de leden van de raad van de gemeente Westvoorne  heeft op 7 november 2017  het verzoek tot registratie van de naam van de politieke partij Inwonersbelang Westvoorne (IBW) ontvangen. Gelet op artikel G3, lid 4 van de Kieswet heeft het centraal stembureau vastgesteld dat de naam (variabele) niet in strijd is met de volgende afwijzingsgronden:

  • de aanduiding strijdig is met de openbare orde; 
  • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel een registratieverzoek is ontvangen, en daardoor verwarring te duchten is; 
  • de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers; 
  • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat; 
  • aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden; 
  • het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen als een ander verzoek, strekkende tot inschrijving van een geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduiding, tenzij dat andere verzoek reeds op een der onder a tot en met e genoemde gronden moet worden afgewezen. 

Derhalve is op 3 januari 2018  besloten de aanduiding IBW te registreren in het register voor de verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente Westvoorne..

Tegen dit besluit kan ingevolge de Algemene wet Bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door deze beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1 onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen