Ontwerp-omgevingsvergunningen - Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van de procedure van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning te verlenen voor: 

  • Het brandveilig gebruik van het gebouw op het perceel Dwarsweg 21 in Rockanje;
  • Het brandveilig gebruik van het gebouw op het perceel Mildenburglaan 6 in Oostvoorne.

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn tijdens openingstijden in te zien bij het servicepunt.  Een ieder die tegen deze aanvraag zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk dan wel mondeling aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen