Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 29-06-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen 

  • d.d. 2 mei 2017, nr. 157998, voor het plaatsen van zonnepanelen op de woning en schuur aan de Zandweg 79, 3233 ES in Oostvoorne.

De activiteit slopen

  • d.d. 3 mei 2017, nr. 158007, voor het verwijderen van asbest en slopen van de schuur aan de Olaertsduynweg 8a, 3235 NR in Rockanje.

De activiteit brandveiligheid

  • d.d. 8 mei 2017, nr. 158010, voor het brandveilig gebruiken van de tijdelijke onderwijs accommodatie aan de Dwarsweg in Rockanje.

De activiteit aanleggen inrit

  • d.d. 2 mei 2017, nr. 157886, voor het uitbreiden van de oprit aan de Burchtlaan 3, 3233 RM in Oostvoorne.

De activiteit afwijken bestemmingsplan

  • d.d. 3 mei 2017, nr. 158001, voor het legaliseren van een B&B aan de Duinen 5, 3233 EA in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 22 mei gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

  • d.d. 9 mei 2017, nr. 155245/2017-0051, verzonden d.d. 9 mei 2017, voor het plaatsen van een inrijpoort aan de Noordhof 3, 3233 GA in Oostvoorne;
  • d.d. 9 mei 2017, nr. 155321/2017-0052, verzonden d.d. 9 mei 2017, voor het plaatsen van een woning aan de Sportlaan 3a in Oostvoorne.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

  • d.d. 9 mei 2017, nr. 154961/2017-053, verzonden d.d. 9 mei 2017, voor het slopen van de bestaande opstallen aan de Mildenburglaan 14 en 14A, 3233 AS in Oostvoorne.


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen