Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan Artikel 2.12, eerste lid onder A onder 3 Wabo

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

DEFINITIEF BESLUIT 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend voor de Wabo-activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ en ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan’ voor:    

  • Het oprichten van een woning op het perceel Duinoordseweg 6 (3233EE) in Oostvoorne. 

Inzage en beroep

Het besluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Rockanje. Het plan ligt eveneens digitaal ter inzage (www.ruimtelijkeplannen.nl). 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door: 

  • belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;
  • adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit. 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Indiening van een beroepschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Indieners van een beroepschrift kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.  


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen