Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor de locatie Ruigendijk 14 Tinte en het perceel op de hoek van de Ruigendijk en de Dwarsweg in Tinte. 

In het bestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte is voor het perceel Ruigendijk 14 de bestemming Agrarisch – GTI vastgelegd. Hierbij is een regulier akkerbouw-, veeteelt- of vollegronds tuinbouwbedrijf toegestaan. Ter plaatse is reeds lang geen actief agrarisch bedrijf meer gevestigd. Nieuwvestiging van een dergelijk bedrijf is gelet op de situatie niet reëel. Door de ligging in het voor optimalisatie van de glastuinbouwsector bedoelde gebied is een omzetting van de agrarische bedrijfswoning naar een reguliere woning niet passend in het gemeentelijk glastuinbouwbeleid.  
Met de eigenaar van het perceel zijn afspraken gemaakt over sanering van het bedrijf. Deze afspraken zijn in een overeenkomst vastgelegd. Alle bebouwing op het terrein is inmiddels gesloopt. Het agrarisch bouwvlak op het perceel wordt verwijderd. Op de hoek van de Ruigendijk en Dwarsweg wordt de mogelijkheid geboden voor de bouw van een reguliere woning. Door deze verplaatsing wordt de woning gerealiseerd in het als ‘groen woonmilieu’ aangewezen deel van de zogenaamde zuidoosthoek van het glastuinbouwgebied. Dit groene woonmilieu is onder voorwaarden onder andere bedoeld om mogelijkheden te bieden voor uitplaatsing van woningen uit het glastuinbouwgebied zelf. Er worden verder geen extra woningen mogelijk gemaakt. 
De gevonden oplossing past binnen het beleidskader voor het glastuinbouwgebied. De wijziging van de bestemmingen wordt opgenomen in het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. 

Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot het voornemen ter inzage gelegd, ook is het niet mogelijk om zienswijzen op het voornemen kenbaar te maken. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen. Het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne wordt naar verwachting in de loop van 2018 ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een reactie op het plan geven. 
 

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen