Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne 2017

Dit item is verlopen op 22-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden met de naam Sanering glastuinbouw Westvoorne 2017. 

Het doel van het bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne 2017 is om op een aantal verspreid in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf weg te bestemmen. Ter compensatie voor het wegbestemmen van de glastuinbouwmogelijkheden wordt op enkele locaties de bouw van een of enkele woningen toegestaan. Twee bedrijven zetten hun agrarische activiteiten voort zonder glastuinbouw. Met diverse eigenaren van glastuinbouwbedrijven worden momenteel afrondende gesprekken gevoerd over de vastlegging van de afspraken voor de sanering. 
De volgende locaties worden waarschijnlijk in het bestemmingsplan opgenomen:
-    Ziekewei 14/16 Rockanje, i.c.m. Waterbospad ongenummerd Rockanje;
-    Doornweg 6 Rockanje i.c.m. Blindeweg 15 Rockanje;
-    Rondeweibosweg 12 Rockanje;
-    Aelbrechtsweg 12 Oostvoorne;
-    Walinxweg 3 Rockanje;
-    Torenweg 10 Rockanje.
De opname in dit bestemmingsplan hangt af van de vraag of tijdig overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden voor de sanering. 

Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot het voornemen ter inzage gelegd, ook is het niet mogelijk om zienswijzen tegen het voornemen kenbaar te maken. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen tot opstelling van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in de loop van 2017 ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze op het plan geven. 

Afronding projectmatige aanpak glassanering
De afgelopen jaren is een groot aantal verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in onze gemeente gesaneerd. Deze sanering vond op projectmatige basis plaats op grond van het beleid zoals dat is opgenomen in onder andere de structuurvisie Glasherstructurering. 

Met deze laatste ronde van saneringen wordt de projectmatige aanpak van de glassanering afgerond. Het tiental verspreid gelegen glastuinbouwlocaties wat nog in ons buitengebied resteert, behoudt in principe de bestaande mogelijkheden voor bedrijfsuitoefening. Het blijft ook in de toekomst mogelijk om in gesprek te gaan met de gemeente over de mogelijkheden voor sanering of verplaatsing van de glastuinbouwactiviteiten naar het glastuinbouwgebied Tinte. Sanering of verplaatsing op vrijwillige basis blijft het uitgangspunt voor de verspreid gelegen glastuinbouw. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen