Bestemmingsplan Landgoed Drenkeling, Wonen in het park – 1e fase

Dit item is verlopen op 24-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Landgoed Drenkeling, Wonen in het park – 1e fase’ met ingang van 9 februari 2017 gedurende vier weken ter inzage ligt. 

U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook is het plan in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.1210bpDRENKFASE1-0001. Ook zijn de stukken in papieren vorm in te zien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Plangebied en doel bestemmingsplan
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in polder De Drenkeling, aan de noordzijde van Rockanje. Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de woonpercelen aan de Zeeweg en in het westen door de woonpercelen aan de Vestalaan en de Vestahof. Het noordelijk deel van het plangebied reikt tot aan de bebouwde percelen aan de Korteweg. In het oosten grenst het plangebied aan sportpark De Drenkeling. Binnen dit gebied wordt de eerste fase van Landgoed Drenkeling mogelijk gemaakt. Binnen dit gebied worden twee woongebieden mogelijk gemaakt: De Lange Stallen, grenzend aan de achterzijde van de woonpercelen aan de Zeeweg en de Vestalaan, en De Erven op de gronden ten noordoosten daarvan. Deze deelgebieden worden gescheiden door De Beemd: een parkachtige zone waar ruimte is voor groen en speelgelegenheid. In deze eerste fase wordt daarnaast een deel van de centrale groen- en waterstructuur in Landgoed Drenkeling (de parkvijver en parkweide) aangelegd en wordt ruimte geboden aan een tijdelijke bomenbank.

Indienen reacties
Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen inwoners en belanghebbenden in de gemeente een inspraakreactie op het voorontwerp geven. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Voor het mondeling indienen van reacties kunt u een afspraak maken met de behandelende ambtenaar van het team Gebiedsontwikkeling, via telefoonnummer (0181) 40 81 22. Gelijktijdig met de inspraakprocedure wordt ook het wettelijk verplichte vooroverleg met andere overheidsdiensten gevoerd. De vooroverleg- en inspraakreacties worden meegenomen bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan.

Inloopavond
Op dinsdag 14 februari 2017 is er een inloopavond in het Badhotel. Naast informatie over het voorontwerp bestemmingsplan, kunt u die avond ook terecht voor informatie en vragen over de verkavelingstekening voor het plangebied. U kunt hiervoor die avond van 19.00u tot 21.00u  terecht in Badhotel Rockanje.


Rockanje, 8 februari 2017
Burgemeester en wethouders van Westvoorne
de secretaris, Rob Beek
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen