APV vergunningen

Dit item is verlopen op 28-12-2017.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • Het organiseren van het evenement Welkommarkt op 2 juni 2018 op het terrein van de Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23 te Rockanje. De vergunning is afgegeven op 31 oktober 2017 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregel.
  • Het organiseren van het evenement Christmas Fair op diverse data in december 2017 op het terrein van Windgatseweg 2 te Rockanje. De vergunning is afgegeven op 31 oktober 2017.

De vergunningen liggen ter inzage bij het Servicepunt in Rockanje. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne. Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen