Veel gestelde vragen snippergroen

Wat is snippergroen?

Wat is de prijs van het snippergroen?

Wat betekent “kosten koper”?

Zijn er nog andere kosten?

Hoe lang duurt het gehele verkoopproces?

In welke gevallen is verkoop van (in gebruik genomen) gemeentegrond niet mogelijk?

Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente koop?

De gemeente heeft het over een verkoopprijs van € 80 per m², kosten koper. Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?

De gemeente heeft het over verkoop van de gemeentegrond, maar kan ik de grond ook huren?

Ik huur een woning en ik heb grond in gebruik. Kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje gemeentegrond?

De gemeente heeft het gehele blok woningen aangeschreven. Als niet iedereen de in gebruik genomen gemeentegrond wil aankopen, wat zijn dan de gevolgen?

Ik wil de grond niet kopen. Wat nu?

Waarom word ik nu pas aangesproken/aangeschreven op het gebruik van gemeentegrond?

Ik ben het niet eens met de constatering van de gemeente dat ik gemeentegrond in gebruik heb. Hoe heeft de gemeente dit geconstateerd?

De strook gemeentegrond waar de gemeente mij over aanschrijft was slecht onderhouden. Waarom wil de gemeente deze grond überhaupt terug of hier nu nog geld voor vragen?

Heeft de aankoop van gemeentegrond invloed op de WOZ-waarde van mijn woning en dus op de onroerend zaakbelasting (ozb)?

Ik heb de gemeentegrond al meer dan twintig jaar in gebruik dus ik ben eigenaar van de grond geworden op grond van verjaring. Waarom schrijft u mij dan nu aan?

Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond gemeld?

Kunnen buren het stuk gemeentegrond achter, voor en/of naast mijn woning van de gemeente kopen?

Mag ik bouwen op de strook gemeentegrond die ik aankoop?

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?

Wat is snippergroen?
Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen van de gemeente. Binnen het project Snippergroen gaat het om groenstroken die direct grenzen aan uw tuin of woning.

Wat is de prijs van het snippergroen?
Gedurende het project geldt een vaste verkoopprijs van € 80,- per m², kosten koper. Dit bedrag is in de regel lager dan de gemiddelde verkoopprijs per m² via de reguliere verkoop van  gemeentegrond.  Boven de 150 m² wordt de waarde van de gemeentegrond getaxeerd door een door de gemeente te benoemen beëdigd taxateur. 

Wat betekent “kosten koper”?
Dit betekent dat bij het aankoopbedrag (aantal m² x € 80,- per m²) de overdrachtsbelasting van 2% over de koopsom en de kadaster- en notariskosten komen. De notaris- en kadasterkosten bedragen circa € 550,-.

Zijn er nog andere kosten?
Het Kadaster rekent voor de uitmeting van de grond kosten die variëren van € 90,- tot circa € 1.200,-. Eén en ander is afhankelijk van de koopsom en de oppervlakte en het moment waarop u de grond laat uitmeten. 

Hoe dien ik een aanvraag in voor de aankoop van snippergroen?
U vindt het aanvraagformulier hier. Ook kunt u telefonisch een aanvraagformulier opvragen via telefoonnummer (0181) 40 81 32 of telefoonnummer (0181) 40 81 33. 

Hoe lang duurt het gehele verkoopproces?
Wanneer het door u ingevulde aanvraagformulier of antwoordformulier voor aankoop van gemeentegrond is ingediend, zetten wij de verdere procedure in gang. Er zal aan de hand van het gemeentelijke beleid bekeken worden of de gemeentegrond in uw geval voor verkoop in aanmerking komt (‘gemeentelijke goedkeuring’). Dit proces neemt enkele weken in beslag. Er wordt onder andere bekeken of er kabels en leidingen in de grond liggen en wat de effecten van verkoop kunnen zijn op het totaalbeeld van de omgeving. Is verkoop mogelijk, dan ontvangt u van ons een verkoopvoorstel, waarbij we u drie weken de gelegenheid geven om deze ondertekend retour te sturen. Wanneer wij het ondertekende verkoopvoorstel van u hebben ontvangen, zorgen wij voor verzending naar de notaris van uw keuze. De notaris zal met u een afspraak maken om de akte zo spoedig mogelijk, in principe uiterlijk binnen twee maanden, te laten passeren.

In welke gevallen is verkoop van (in gebruik genomen) gemeentegrond niet mogelijk?
Verkoop van gemeentegrond zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, ondanks dat u een aanvraag indient. Verkoop is slechts mogelijk met gemeentelijke goedkeuring. Deze goedkeuring wordt bijvoorbeeld niet verleend wanneer er door verkoop een verkeersonveilige situatie ontstaat. Per individueel geval zal worden getoetst of verkoop van de strook grond mogelijk is.

Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente koop?
De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

De gemeente heeft het over een verkoopprijs van € 80 per m², kosten koper. Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?
Nee, dat is niet mogelijk. In het kader van dit project is de grondprijs door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Zo geldt voor iedere bewoner van gemeente Westvoorne een zelfde grondprijs Hier kan niet van worden afgeweken.

De gemeente heeft het over verkoop van de gemeentegrond, maar kan ik de grond ook huren?
Het uitgangspunt bij het project Snippergroen is: een eigenaar koopt. Om die reden onderzoeken we allereerst of verkoop van de grond mogelijk is. Bent u huurder van een woning, dan kunt u de grond niet kopen. U kunt dan eventueel de gemeentegrond huren. Voor de huurvergoeding wordt per jaar 10% van de koopsom aangehouden

Ik huur een woning en ik heb grond in gebruik. Kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje gemeentegrond?
Huurders kunnen geen grond van de gemeente kopen. Wij gaan met de eigenaar van uw woning in gesprek of hij de in gebruik genomen gemeentegrond wil aankopen. Als uw verhuurder geen interesse heeft in de aankoop van de gemeentegrond, gaan we per geval beoordelen of verhuur van de gemeentegrond mogelijk is. Gemeentegrond wordt in huur uitgegeven tegen een jaarlijkse vergoeding van 10% van de verkoopprijs.

De gemeente heeft het gehele blok woningen aangeschreven. Als niet iedereen de in gebruik genomen gemeentegrond wil aankopen, wat zijn dan de gevolgen?
Het feit dat niet alle bewoners in het blok gemeentegrond willen aankopen, betekent niet per definitie dat het gehele blok woningen de grond niet kan aankopen. Het streven is om tot een rechte, logische kadastrale grens te komen, maar dit is geen doel op zich. We zullen de situatie per geval beoordelen.

Ik wil de grond niet kopen. Wat nu?
Als u grond van de gemeente gebruikt, maar die niet wilt kopen, dan vragen wij u om de grond weer terug te geven aan de gemeente. Wij vragen u dan om de zaken die u daarop heeft aangebracht (zoals een schutting, beplanting of bestrating) te verwijderen. De gemeente richt de strook grond dan weer in als openbaar groen. 

Waarom word ik nu pas aangesproken/aangeschreven op het gebruik van gemeentegrond?
Met het project Snippergroen wil de gemeente elk gebruik van gemeentegrond goed regelen. Bijvoorbeeld door in gebruik genomen gemeentegrond te verkopen aan de gebruiker. Op dit moment is dat vaak niet geregeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die betaald hebben voor eenzelfde strook gemeentegrond of geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen. 
De verkoop van gemeentegrond heeft voordelen voor zowel de bewoners als de gemeente. Inwoners kunnen de waarde van hun woning en hun woongenot vergroten door aankoop van de grond. De gemeente creëert een gelijke situatie voor alle inwoners en heeft de openbare ruimte beter gestructureerd. De aanschrijving gebeurt in verschillende fasen. Het project start in de kernen Rockanje en Tinte. Daarna zal de kern Oostvoorne worden aangeschreven. 

Ik ben het niet eens met de constatering van de gemeente dat ik gemeentegrond in gebruik heb. Hoe heeft de gemeente dit geconstateerd?
De luchtfoto van de feitelijke situatie rond uw woning is vergeleken met de kadastrale kaart (gebaseerd op gegevens van het Kadaster). Op basis van deze vergelijking is vastgesteld dat u gemeentegrond in gebruik heeft, omdat bijvoorbeeld uw schutting over de kadastrale grens heen staat. 

De strook gemeentegrond waar de gemeente mij over aanschrijft was slecht onderhouden. Waarom wil de gemeente deze grond überhaupt terug of hier nu nog geld voor vragen?
De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop aan u van deze grond. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit is geen reden om de gemeentegrond zonder gemeentelijke toestemming in uw bezit te nemen. Volledigheidshalve willen wij u melden dat u met klachten over onderhoud van gemeentegrond terecht kunt u hier terecht.

Heeft de aankoop van gemeentegrond invloed op de WOZ-waarde van mijn woning en dus op de onroerend zaakbelasting (ozb)?
Als u na 1 januari 2015 grond van de gemeente koopt, heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning in 2015 en daarmee ook geen invloed op de door u te betalen onroerend zaakbelasting in 2015. In 2016 wordt uw perceel op basis van de nieuwe objectgegevens (dus inclusief de door u gekochte strook grond) opnieuw gewaardeerd aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw onroerend goed woning en betaalt u meer of minder onroerend zaakbelasting.

Ik heb de gemeentegrond al meer dan twintig jaar in gebruik dus ik ben eigenaar van de grond geworden op grond van verjaring. Waarom schrijft u mij dan nu aan?
Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. Om een geslaagd beroep te doen op verjaring dient u bewijsmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat u deze gemeentegrond minimaal twintig jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik heeft. Hier geldt het juridische uitgangspunt: ‘Wie stelt, bewijst’. In dit geval stelt u dat de grond verjaard is, dus dient u dit ook te bewijzen. De bewijslast ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het aangeleverde bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt. 

Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond gemeld?
Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente houdt zich hier afzijdig van. De gemeente concentreert zich op hoe de situatie op dit moment is en constateert dat u als huidige bewoner van deze woning op dit moment gemeentegrond in gebruik heeft.

Kunnen buren het stuk gemeentegrond achter, voor en/of naast mijn woning van de gemeente kopen?
Nee, dat kan niet. Gemeentegrond kan alleen verkocht worden aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het kan voorkomen dat een strook gemeentegrond aan meerdere percelen grenst. Per situatie zal dan bekeken worden of en hoe de grond verkocht kan worden. 

Mag ik bouwen op de strook gemeentegrond die ik aankoop?
De aan te kopen grond mag u na aankoop uitsluitend gebruiken en inrichten als (sier)tuin. Als u vragen heeft over de mogelijkheden op de grond, dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0181) 40 80 00. Tevens kunt u meer informatie vinden op de gemeentelijke website, www.westvoorne.nl onder ‘bouwen en slopen’ of op www.omgevingsloket.nl. 

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?
U kunt op dinsdag en woensdag tijdens kantooruren contact opnemen met onze medewerksters Kim Bink en Kim de Ruiter, te bereiken via telefoonnummers (0181) 40 81 32 en (0181) 40 80 33. Ook kunt u een e-mail sturen aan snippergroen@westvoorne.nl. Tenslotte vindt u op de gemeentelijke website www.westvoorne.nl/snippergroen meer informatie over het project.
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Project Snippergroen