Geluidmeetnet Maasvlakte vraag en antwoord

Wat houdt het geluidmeetnet Maasvlakte in?

Het geluidmeetnet is een netwerk van microfoons en meteo-apparatuur, dat een jaar lang de locaties van bronnen op en rondom het industrieterrein identificeert op de momenten dat geluidhinder in Westvoorne wordt ondervonden. Deze geluidhindermomenten worden door het bewonerspanel in Oostvoorne geregistreerd.

Wat is het doel?

Het geluidmeetnet maakt kaarten waarop de geluidbronnen op de Maasvlakte en het oostelijk deel van de Europoort staan (incl. N15, haven en spoor), die actief zijn op de momenten dat inwoners van Westvoorne geluidhinder ondervinden.

Wie is opdrachtgever?

De opdrachtgever van het project geluidmeetnet Maasvlakte is het hoofd van de afdeling Reguleren en adviseren van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De DCMR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Het project wordt gefinancierd door Bestaand Rotterdams Gebied – Leefbaarheidsprojecten.

Wie is uitvoerder?

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding is het samenwerkingsverband ASAsense / Universiteit van Gent / TNO / Art For Millions beoordeeld als Economisch Meest Voordelige Inschrijver. Zij realiseren samen het geluidmeet.

Wat kan er misgaan?

Het is een innovatief project. Voor zover bekend is niet eerder in Europa op zo’n grote schaal in zo’n complex gebied een geluidmeetnet, met dit detailniveau en deze meetduur, gerealiseerd. Bij dergelijke projecten zijn er verschillende zaken te bedenken die mis kunnen gaan. Bij de aanbesteding is en bij de realisatie wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de potentiële risico’s met als doel ze beheersbaar te maken. Desondanks kunnen onvoorziene omstandigheden optreden. Indien dat gebeurt zullen adequate oplossingen worden gezocht.

Wat is het verschil met Geluid in Beeld?

Geluid in Beeld had tot doel om de oorzaak van geluidhinder te achterhalen en waar mogelijk de industriegeluidhinderbeleving in Oostvoorne te reduceren. Hiervoor is kennis vergaard over de geluidbronnen op Maasvlakte/Europoort en de geluidoverdracht tussen de Maasvlakte/Europoort en Oostvoorne. In het project geluidmeetnet Maasvlakte staat de ontwikkeling van kennis over de specifieke bronnen (welke geluidbronnen/soorten activiteiten) die geluidhinder veroorzaken in de gemeente Westvoorne en de hinderbeleving door de inwoners van Westvoorne centraal.

Wordt het geluidprobleem in Westvoorne opgelost?

Nee. Het doel van het geluidmeetnet is het identificeren van de bronnen die bijdragen aan de ondervonden geluidhinder in Oostvoorne/Westvoorne. In een mogelijk vervolgproject kunnen eventuele passende maatregelen in beeld worden gebracht. 

Wat gebeurt er nadat de bronnen zijn vastgesteld?

Indien bekend is welke bronnen een bijdrage leveren aan de geluidhinder kan een vervolgproject worden gestart om mogelijke maatregelen te onderzoeken. Sommige bedrijven hebben al geluidreductiemaatregelen getroffen. Afhankelijk van de bron en de eventueel reeds genomen maatregelen zal moeten blijken of (aanvullende) maatregelen zinvol zijn. Het treffen van maatregelen aan de bronnen valt buiten de kaders van dit project. Bovendien is het wegnemen van de bronnen bij de industrie niet wettelijk afdwingbaar, omdat de bedrijven voldoen aan de geluidvoorschriften. Er kan een beroep worden gedaan op het ‘goede buur’ zijn, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf.
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Milieu en Duurzaamheid