Buitengebied Westvoorne (algehele herziening landelijk gebied, samen met Brielle)

status: in voorbereiding

Eind 2016 is gestart met de opstelling van de omgevingsplannen Buitengebied Brielle en Buitengebied Westvoorne. De omgevingsplannen vervangen in principe alle geldende ruimtelijke plannen voor de landelijke gebieden van Brielle en Westvoorne. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet stellen we de nieuwe plannen alvast op als omgevingsplannen, in de geest van de nieuwe wet. De juridische basis hiervoor ligt in de opname van de buitengebieden van onze gemeenten in het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet (14e tranche). 

Bij het plan wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Hiervoor is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze is door de beide gemeenteraden vastgesteld en in het kader van de procedure van de MER ter inzage gelegd. De ontvangen zienswijzen op de NRD worden nu beoordeeld. 

Een deel van de huidige bestemmingsplannen in het buitengebied is nog opgesteld onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). In maart 2017 is voor deze plannen een beheersverordening vastgesteld. Deze beheersverordening vervangt de oude bestemmingsplannen, waarbij de regels voor gebruik en bouwen uit de oude bestemmingsplannen worden overgenomen. Hierdoor blijft vergunningverlening voor projecten mogelijk. De beheersverordening vervalt weer wanneer het omgevingsplan Buitengebied wordt vastgesteld.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 start gemeente Westvoorne met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure